အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်း

ဌာနခွဲများ

စီမံခန္႕ခြဲေရးဌာန
အေရာင္းဌာန
အ၀ယ္ဌာန
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန
စာရင္းကိုင္ဌာန
နည္းပညာဌာန
ကုန္ထုတ္ဌာန
ေၾကာ္ျငာဌာန
အရည္အေသြးပိုင္းထိန္းခ်ဳပ္ေရးဌာန